L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

25.01. – 14.04.2022 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

2.

08.06.2022 r.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Wykonywanie zadań obronnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.