Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2020 r.