Wydział Inspekcji

Rejestry prowadzone w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Poznaniu

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

1.

Rejestr kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) 

Do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach
Informatyczny System Kontroli – udostępniany na wniosek
strona BIP WIOŚ

2.

Rejestr poważnych awarii

§ 12 ust. 1 pkt 5 lit. j Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ Poznań 

Udostępnione na stronie BIP WIOŚ

3.

Rejestr zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

art. 29 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688) 

Udostępnione na stronie BIP WIOŚ 

4.

Rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

art. 29 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688) 

Udostępnione na stronie BIP WIOŚ 

5.

Rejestr administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. r ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn.zm.) 

Udostępnione na stronie BIP WIOŚ 

6.

Rejestr  instalacji, ustalony przez WIOŚ Poznań, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Pismo/zalecenie GIOŚ

Udostępnione na stronie BIP WIOŚ 

7.

Rejestr udostępnianych informacji o środowisku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) 

Do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach

8.

Rejestr zgłoszeń – oddanie do użytku instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko

art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn.zm.) 

Do wglądu w siedzibie WIOŚ i w Delegaturach